نام دستگاه
شناسه آرمان
سال ساخت
کشور سازنده
نوع دستگاه
کنترلر
مثال: زیمنس۸۱۰ - اگر منوال است بنویسید ندارد
سفاله کش
توضیحات